HR.ai (ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์อัจฉริยะ)

 Human Resource  artificial intelligence

    

ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ บริษัทไอเจนโก้ จำกัด ได้รับรางวัล The Winner ในงาน OIIO2019

บทสรุปผู้บริหาร 

     การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง การสร้างผลกำไรในปัจจุบันไม่เพียงแต่การเพิ่มยอดขาย หากองค์กรใดสามารถวางกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการที่มีต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่งขัน (Cost Leadership) องค์กรนั้นจึงจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน  ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง (Change) เพื่อให้สามารถแข่งขันในธุรกิจได้ การบริหารจัดการด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นั้น จะช่วยลดต้นทุนและทำให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็วในการปฏิบัติงาน การเก็บรวมรวบข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบยังจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลสารสนเทศที่นำมาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับบุคลากรได้  

ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์อัจฉริยะ
(Human Resource  artificial intelligence)

      ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์อัจฉริยะ(Human Resource artificial intelligence)HRIS (Human Resource Information System) หรือ HRMS (Human Resource Management System) เป็นระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ ระบบบริหารงานบุคคล ที่สามารถทำงานด้วยเว็บเทคโนโลยี (Web-Based Technology) บนเครือข่ายอินทราเน็ตหรืออินเตอร์เน็ต (Intranet / Internet) สามารถใช้ได้กับฐานข้อมูลชนิด (RDBMS) (Relational Database Management System) มีความยืดหยุ่นสูง เช่น โอลาเคิล (Oracle) สามารถทำงานเว็บบราวเซอร์ (Browser) บนเครื่องพีซี (PC) แล็ปท็อป (Laptop) และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ระบบถูกออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานเข้าสู่ระบบพร้อม ๆ กันได้ (Concurrence Control) มีระบบรักษาความปลอดภัยและวิธีการปกป้องข้อมูลที่รับเข้า-ส่งออกด้วยเอสเอสแอล (SSL: Secure Sockets Layer) รองรับการเข้าถึงการใช้บริการของระบบทั้งหมดได้ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว (Single Sign-on) โดยการเชื่อมโยงกับระบบเอดี (AD: Active Directory) ระบบมีรูปแบบที่ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นสูง รองรับข้อมูลปริมาณมาก และสามารถขยายขีดความสามารถในอนาคตได้ ระบบไอฮิวริช ประกอบไปด้วยระบบหลักและระบบย่อยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.ระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศ (EIS: Executive Information System)

1.หน้าหลัก (HOME) แสดงข้อมูลโครงสร้างองค์กร ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบบุคลากรข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

2.บริการตนเอง (e-Service) บุคลากรสามารถเข้าใช้งานและบริการตนเองได้ (ESS : Employee Self Service & MSS: Manager Self Service) โดยหน้าจอการทำงานจะถูกปรับขนาดให้เหมาะสม (Auto Responsive)ต่ออุปกรณ์ที่ใช้เข้าระบบ เช่น SMART Phone, Tablet, Note Book, PC เป็นต้น

3.ข้อมูลสถิติ (e-MIS ) มี Dashboard แสดงสถิติที่สำคัญในรูปแบบกราฟและตาราง เช่น Retention Rate, Turnover Rate, Vacancy Rate, Compensation Indicator, Overtime Rate, Absent Rate,Training Service,KPI Result เป็นต้น

4.ข้อมูลสำหรับการอนุมัติและติดตามเอกสาร (e-Workflow) พร้อมระบบการแจ้งเตือน (Alert / Notification) แสดงรายการที่รออนุมัติ

5.กระดานข่าว (e-Webboard) สามารถประยุกต์เป็นส่วนหนึ่งของระบบ KM : Knowledge Management และสร้างชุมชนนักปฏิบัติได้ (CoPs)

2.ระบบบริหารงานบุคคล (HRM) ประกอบด้วย

1. ระบบทะเบียนประวัติ (Employee Profile)

2. ระบบบริหารอัตรากำลัง (Manpower Management)

3. ระบบสรรหาทั้งภายในและภายนอก บรรจุ แต่งตั้ง (Recruitment)

4. ระบบการลงเวลา (Time Attendance)

5. ระบบบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน (Payroll & Compensation)

6. ระบบสวัสดิการ (Welfare)

7. ระบบงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Health & Safety) เช่น ระบบเบิกค่ารักษาพยาบาล (รองรับการเบิกจ่ายตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง)

8. ระบบระเบียบวินัย (Discipline)

9. ระบบพ้นหน้าที่ (Resign & Retirement)

3.ระบบพัฒนาบุคลากร (HRD) ประกอบด้วย

1. ระบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training / IDP : Individual Development Plan / Talent Management)

2. ระบบประเมินและวัดผล KPI (Key Performance Indicator)

3. ระบบประเมินศักยภาพและพฤติกรรม (Competencies Evaluation)

4.ระบบกำหนดโครงสร้างการบริหารองค์กร (OD) ประกอบด้วย

1. ระบบบันทึกผังโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) 

2. ระบบบันทึกข้อมูลตำแหน่ง (Positions)

3. ระบบบันทึกลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

4. ระบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบาย (Policy)

 

ทวีวัตร์  ทรรศนะประทีป (Managing Director)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดคุณสมบัติระบบ

สอบถามเพิ่มเติม/ สาธิตโปรแกรม  ติดต่อคุณทวีวัตร์  ทรรศนะประทีป 081-752-9549

 

(0 Votes)

ติดต่อเรา

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด  (IGENCO.Co.,Ltd)

ที่อยู่ : 89/35  อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210

โทรศัพท์ : (662) 532-5151, (662) 532-5160-2

อีเมล : sales@igenco.co.th

เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0115553003741