นโยบายบริษัท

 

วิสัยทัศน์

     “เป็นผู้นำในด้านพัฒนาและให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยบริการที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ภายใต้บรรษัทภิบาล”

 

พันธกิจ

1.) ให้บริการทางด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

2.) ปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างมืออาชีพ

3.) ส่งมอบงานที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

4.) ดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล 

(0 Votes)

ติดต่อเรา

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด  (IGENCO.Co.,Ltd)

ที่อยู่ : 89/35  อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210

โทรศัพท์ : (662) 532-5151, (662) 532-5160-2

อีเมล : sales@igenco.co.th

เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0115553003741