i-EDUCATION (ระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา)

Registration Management Systems (eDucation)

       ระบบบริการด้านการศึกษาครบวงจรตั้งแต่เข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษาเป็นระบบที่ออกแบบให้ความสะดวกต่อการใช้งานด้วยความทันสมัยทำงานอย่างรวดเร็วถูกต้องและความปลอดภัย รองรับการจัดการจัดการศึกษาได้หลายระดับหลายวิทยาเขต สามารถวางแผนด้านการจัดการหลักสูตรให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนนักศึกษาในการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาแบบออนไลน์ตลอดเวลา คุณลักษณะทั่วไปของระบบบริการการศึกษา ประกอบด้วย ความสะดวกต่อการใช้งาน  ความทันสมัยของระบบ  ความรวดเร็วและความถูกต้องของข้อมูล  รวมทั้งความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้       

ความสะดวกต่อการใช้งาน

 • เป็นระบบงานที่มีการติดต่อกับผู้ใช้งานเป็นแบบกราฟิก (Graphic User Interface : GUI) สามารถใช้งานได้ง่ายโดยที่ไม่มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์มาก่อน
 • เป็นระบบงานที่มีมาตรฐานเดียวกัน การใช้งานระบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั้งหมด ต้องมีลักษณะและวิธีการใช้โปรแกรมในระบบงานที่เหมือนกัน ผู้ใช้งานเรียนรู้เพียงระบบเดียวสามารถใช้งานได้ทุกระบบ
 • เป็นระบบงานที่สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการที่หลากหลายโดยเฉพาะโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่เป็นที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน

ความทันสมัยของระบบ

 • เป็นระบบงานที่มีการออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีร่วมสมัย ระบบงานต้องออกแบบมาเพื่อใช้งานแบบ Online Data Processing ในลักษณะที่เป็นระบบ Web Base Application โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาที่ทันสมัยเป็นที่นิยมในตลาด และมีความสามารถสูง
 • เป็นระบบงานที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลรูปภาพ (Graphics) ระบบงานต้องสนับสนุนการเก็บข้อมูลรูปภาพ เช่น รูปภาพนักศึกษา รูปภาพบุคลากรและสามารถแสดงผลรูปภาพผ่านโปรแกรมระบบได้
 • เป็นระบบงานที่รองรับการบริการข้อมูลทางอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต โดยระบบงานสามารถนำเสนอข้อมูลผ่าน Web Browser และสามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา เพื่อบริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
 • เป็นระบบที่มีระบบให้ความช่วยเหลือและคู่มือประกอบการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถศึกษาขั้นตอนการทำงานและวิธีการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ได้จากระบบให้ความช่วยเหลือ และคู่มือประกอบการใช้งาน
 • เป็นระบบที่รองรับการจัดการศึกษาที่มีหลายศูนย์การศึกษา หรือหลายวิทยาเขต โดยระบบต้องสามารถจัดการเรื่องการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานตามที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ได้
 • เป็นระบบที่รองรับการจัดการการศึกษาหลายระดับการศึกษา และหลายประเภทการการศึกษา

ความรวดเร็วและถูกต้องของข้อมูล 

 • เป็นระบบงานที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบงานย่อยทุกระบบ การบันทึกข้อมูลหรือการแก้ไขข้อมูลในระบบงานเพียงรายการเดียว จะต้องสามารถเชื่อมโยงไปสู่ระบบที่มีความเกี่ยวข้องกันทันทีโดยอัตโนมัติทำให้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนและความล่าช้าของข้อมูล
 • เป็นระบบงานที่สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยมีโปรแกรมสำหรับสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากระบบงาน โดยผู้ใช้สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาหรือสอบถามข้อมูลที่ต้องการได้โดยไม่จำกัดเงื่อนไขทำให้การค้นหาข้อมูลที่ต้องการสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องตรงตามความต้องการได้ทันที
 • เป็นระบบงานที่มีข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารและการตัดสินใจระบบงานต้องมีโปรแกรมที่ตอบสนองความต้องการข้อมูลในการบริหารและการตัดสินใจ  โดยโปรแกรมดังกล่าวมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลซึ่งมีเป็นจำนวนมากมาประมวลผลเพื่อสรุปให้ได้ข้อมูลในรูปแบบข้อมูลในเชิงบริหารหรือข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ทันที

ความปลอดภัยของข้อมูล

 • เป็นระบบงานที่มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานแต่ละคนมีรหัสส่วนตัวเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานทำให้ผู้อื่นไม่สามารถเข้ามาใช้ระบบงานได้
 • เป็นระบบที่มีการกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งในการกำหนดสิทธิ์นี้ผู้ดูแลระบบสามารถที่จะกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานได้ถึงระบบโปรแกรม ให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล  ลบข้อมูลและเรียกดูข้อมูลตามที่ผู้ดูแลระบบกำหนด
 • เป็นระบบงานที่มีระบบการตรวจสอบการใช้งาน และเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนที่เข้ามาใช้ระบบงานทำให้สามารถตรวจสอบการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ทุกคนได้

ติดต่อสอบถาม นัดสาธิตระบบงานเพิ่มเติม : ฝ่ายการตลาดและการขาย โทร. 09 6294 9236 (คุณภณิดาพร จูมมณี)

(0 Votes)

ติดต่อเรา

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด  (IGENCO.Co.,Ltd)

ที่อยู่ : 89/35  อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210

โทรศัพท์ : (662) 532-5151, (662) 532-5160-2

อีเมล : sales@igenco.co.th

เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0115553003741