i-FINSOFT – ERP

โปรแกรมเพื่อการบริหารทรัพยากรขององค์กร

Enterprise Resource Planning (i-FINSOFT – ERP) 

 

     เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้การบริหารทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำผลการวิเคราะห์มาช่วยในการวางแผนของผู้บริหารได้ โปรแกรม i-FINSOFT สามารถใช้ได้กับหน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชน สามารถรองรับการทำงานภายในองค์กรได้อย่างมีระเบียบ และสามารถหาข้อมูลและจัดทำรายงานได้โดยง่าย ระบบงานต่างๆ สามารถทำงานได้ทั้งแบบอิสระแยกจากกัน หรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน  ประกอบไปด้วยระบบงานแต่ละระบบดังนี้           

ระบบวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ( Performance Base Budgeting System )

     เป็นระบบงานที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยระบบการทำงานตั้งแต่ระบบการวางแผนการใช้วงเงินในการบริหารงบประมาณ ทั้งด้านรับและจ่าย ซึ่งจะต้องสามารถทำรายการในระดับหน่วยงาน , งบประมาณ, แผนงานงบประมาณ, ผลผลิตหรืองาน/โครงการ  ตลอดจนกระบวนการบริหารงบประมาณและการติดตามควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ระบบบัญชีการเงินและระบบบัญชีต้นทุน ( Financial Accounting System )

     เป็นระบบงานที่ประกอบด้วย ระบบงานการเงินด้านรับ, ระบบการเงินด้านจ่าย, ระบบบัญชีแยก ประเภท, ระบบบัญชีเจ้าหนี้ และระบบบัญชีลูกหนี้ โดยในภาพรวมจะมีความเชื่อมโยงกันในทุกระบบตั้งแต่การตั้งหนี้และการชำระเงิน หรือการตั้งลูกหนี้และการรับชำระเงิน โดยสามารถสร้างข้อมูลบัญชีอัตโนมัติเพื่อนำไปสู่ระบบบัญชีแยกประเภทเพื่อการทำงานอย่างครบสมบูรณ์ของระบบและการวิเคราะห์งบการเงินต่างๆ โดยระบบจะต้องสามารถวิเคราะห์ได้หลายมุมมอง ตั้งแต่วิเคราะห์ในภาพของหน่วยงาน, แผนงานงบประมาณ, ผลลิตหรืองาน/โครงการ และกิจกรรม ซึ่งทำให้เกิดรายงานและการวิเคราะห์งบทางการเงินขององค์กรได้อย่างครบถ้วน

ระบบบริหารงานพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์  (Procurement and Fix asset management system)

     เป็นระบบงานที่ประกอบด้วย ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง, ระบบจัดการพัสดุคงคลัง, ระบบงานทะเบียนครุภัณฑ์, ระบบงานจำหน่ายครุภัณฑ์, ระบบงานตรวจนับพัสดุ โดยในภาพรวมจะมีความเชื่อมโยงกันในทุกระบบตั้งแต่การขอซื้อ/ขอจ้าง,การสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และการตรวจรับพัสดุ ซึ่งในแต่ละระบบจะสร้างรายการความเคลื่อนไหวของวัสดุคงคลัง เพื่อการทำงานความสมบูรณ์ของระบบและการวิเคราะห์สถานะการเคลื่อนไหวของรายการวัสดุต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงไปบัญชีแยกประเภทตามที่กำหนด

ระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (Human Resource Management System) 

     เป็นระบบงานที่ครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลและเงินเดือน ระบบงานบันทึกจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลประวัติด้านต่าง ๆ ของบุคลากร ตั้งแต่ก่อนเข้าทำงาน หลังจากเริ่มเข้าทำงานจนกระทั่งออกจากงาน  ซึ่งระบบงานสามารถช่วยอำนวยประโยชน์ในการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ในการประมวลผลข้อมูลประวัติในด้านต่าง ๆ ของพนักงาน ที่มีจำนวนมาก รวมทั้งความถูกต้องและปลอดภัยของข้อมูล การเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการข้อมูลสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ และการให้บริการต่าง ๆ แก่บุคลากร ได้ด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาสามารถดูข้อมูลพนักงานในสังกัดของตนเอง รวมถึงพนักงานสามารถปรับปรุงประวัติของตนในส่วนที่ไม่ต้องการหลักฐานการเปลี่ยนแปลงได้

 

ดาวน์โหลดคุณสมบัติระบบ (PDF)
ติดต่อสอบถาม นัดสาธิตระบบงานเพิ่มเติม : ฝ่ายการตลาดและการขาย โทร. 09 6294 9236 (คุณภณิดาพร จูมมณี)

 

(0 Votes)

ติดต่อเรา

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด  (IGENCO.Co.,Ltd)

ที่อยู่ : 89/35  อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210

โทรศัพท์ : (662) 532-5151, (662) 532-5160-2

อีเมล : sales@igenco.co.th

เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0115553003741