สมัครงาน

        บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความสามารถและชอบความท้าทายในการทำงานและแสวงหาความก้าวหน้าเพื่อร่วมพัฒนาและเจริญเติบโตไปพร้อมกับบริษัท โดยผู้มีความสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อส่ง e-mail มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่บริษัท ตำแหน่งดังต่อไปนี้

Project Manager 
หน้าที่ความรับผิดชอบ

    1. รับผิดชอบต่อนโยบายของบริษัท ในการดำเนินการ Project management และ financial management

    2. รับผิดชอบต่องานที่สัญญาไว้กับลูกค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับ คุณภาพงานตาม scope และ เวลาที่กำหนดการส่งมอบ

    3. รับผิดชอบต่อการออกแบบ และ บริหารจัดการทีมงานในโครงการ ให้เกิดศักยภาพสูงสุด

    4. บริการจัดการโครงการโดยการใช้ข้อมูลต่างๆ มาประกอบการทำ Strategic Plan, Action Planและ I mplementation Plan

    5. บริหารและกำหนดงบประมาณ อัตรากำลัง ให้สอดคล้องกันตามแผนการดำเนินงานของโครงการภายใต้งบประมาณและคุณภาพงานตาม Scope

    6. ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงาน อย่างใกล้ชิดตามแผนการดำเนินงานของโครงการ

    7. บริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการ และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน

    8. ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินงานทุกขั้นตอนให้ได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพงานตาม scope และ เวลาที่กำหนดการส่งมอบ และลูกค้าได้รับความพึงพอใจ

    9. แก้ไขปัญหา รวมทั้งข้อขัดแย้งต่าง ๆ ของทีมงานและลูกค้า

    10. วิเคราห์ความเสี่ยง พยากรณ์ความสำเร็จของงานด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผน

    11. นำเสนอ ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งแนวทางในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

    1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

    2. ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี

    3. ประสบการณ์ในการบริหารโครงการขนาดกลางขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 ปี

    4. ความสามารถในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและทีมงาน

    5. มีความสามารถในการเป็นผู้นำ เพื่อนำและกำหนดทิศทางให้กับทีมงาน

    6. มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ

    7. มีความสามารถในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด

    8. มีความสามารถในการนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสม ให้กับลูกค้า

    9. มีความรอบคอบ และชัดเจน ในการปฏิบัติหน้าที่

    10. มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและผู้อื่น

    11. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

    12. พูด อ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้

System Analyst / Software Engineer
หน้าที่ความรับผิดชอบ

    1. รวบรวม และค้นหา ข้อมูลและความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ

    2. ตกลงกับลูกค้า เพื่อหา Scope of work / Scope of Business Requirement

    3. ออกแบบ และ สร้างแบบจำลอง การทำงานของระบบในรูปแบบ Prototype เพื่อนำมาออกแบบระบบการทำงาน และฐานข้อมูลของระบบ

    4. จัดแสดง การทำงานของ Prototype ให้กับลูกค้าและทีมงาน

    5. แสดงผล หรือ ถ่ายทอดการออกแบบ ลงในรูปแบบเอกสารเพื่อส่งให้กับทีมงาน

    6. อบรมและถ่ายทอดการออกแบบให้ทีมพัฒนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำงาน

    7. เสนอแผนการพัฒนาระบบ (Project Plan) ที่เหมาะสม เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในทีมงานที่เกี่ยวข้อง

    8. ควบคุม ดูแลการทำงานของทีมพัฒนา ให้ผลิตผลงานที่ถูกต้อง ตรงตามการออกแบบ และตรงตามเวลาที่กำหนด

    9. จัดการ ทดสอบการทำงานของระบบในรูปแบบ System test และ Integration test

    10. ดูแล การทดสอบระบบจากลูกค้าแบบ Quality Assurance

    11. ดูแล อบรม และถ่ายทอดการทำงานให้ลูกค้า เพื่อการทดสอบแบบ User Acceptance Test

    12. ดูแล การอบรมการใช้งานระบบให้กับลูกค้า (User and System Training)

    13. ดูแล การบำรุงรักษาระบบในช่วงของ Maintenance Period ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบ

    14. ดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบต่างๆ เช่น Requirement Specification, Data Dictionary, ER-Diagram, UML, Program Specification เป็นต้น

    15. ควบคุม ดูแล การติดตั้งระบบ (Deployment) พร้อมทั้งร่วมทดสอบระบบบน Production กับลูกค้า

    16. ดูแล และจัดการ Resource ที่มี ให้ทำงานที่เหมาะสม และ ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น รวมทั้งลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในทีมงาน

    17. เป็นที่ปรึกษาการทำงานให้กับทีมงาน ดูแล และอบรม ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับทีมงานได้

    18. หากชำนาญภาษา ASP.NET (C#) เขียนได้ทั้ง Windows / Web Application จะพิจารณา เป็นพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

    1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี

    2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

    3. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

    4. มีความเชี่ยวชาญการออกแบบระบบธุรกิจในระดับทั่วไป General Business

    5. มีความชำนาญในการรวบรวม และค้นหา ข้อมูลและความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ

    6. มีความรู้การใช้งานฐานข้อมูล RDBMS เช่น MS SQL, Oracle

    7. มีความอดทนและความรับผิดชอบในการทำงานภายใต้ภาวะกดดันสูงได้

    8. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา

Programmer / Programmer Analyst
หน้าที่ความรับผิดชอบ

    1. พัฒนาระบบ (Develop and Program) ในเชิงสถาปัตยกรรม N-Tiers (PT - MT - DT)

    2. พัฒนา Software ด้วยหลักการ Algorithm, Validation, และ Debugging Concept

    3. ทำความเข้าใจระบบที่ Designer (SA, ASA, SI etc) ได้ออกแบบไว้

    4. ทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นด้วย Unit Testing

    5. ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ เช่น Test Case, Technical Specification, Technical Flow

    6. ประสานงาน/ แสดงผลงาน/ รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

    1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

    2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

    3. Programmer มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไปในการพัฒนา Software

    4. Programmer Analyst มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในการพัฒนา Software

    5. มีความรู้การใช้งานฐานข้อมูล RDBMS เช่น MS SQL, Oracle

    6. มีความอดทนและความรับผิดชอบในการทำงานภายใต้ภาวะกดดันสูงได้

    7. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา

    8. หากชำนาญภาษา PHP, ASP.NET (C#) เขียนได้ทั้ง Windows / Web Application จะพิจารณา เป็นพิเศษ

Implementer / Tester
คุณสมบัติของผู้สมัคร/หน้าที่ความรับผิดชอบ.

    1. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี

    2. ประสบการณ์ 0-2 ปี

    3. มีความรู้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และสามารถติดตั้ง Windows และแก้ปัญหาเบี้องต้นได้

    4. สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับ Printer fax และอุปกรณ์ IT อื่นๆ

    5. มีความรู้ สามารถใช้ Microsoft Office, Windows Server, Software ต่างๆ

    6. มีความรู้พื้นฐาน Network จะพิจารณาเป็นพิเศษ

    7. มีความกระตือรือร้น คิดสร้างสรรค์ และมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

สวัสดิการที่พนักงานจะได้รับ

    1. การรักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ

    2. การตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่อันตรายต่างๆ

    3. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานปีใหม่, สัมมนาประจำปีของบริษัทฯ

    4. การฝึกอบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้

    5. ทุนการศึกษา (Scholarship)

    6. เงินช่วยเหลือเฉพาะกิจ (Special Contribution)

    7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

    8. โบนัส

 

ติดต่อสมัครงาน

 ฝ่ายบุคคล : คุณศิรประภา เพชรทิม ที่อยู่ : บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด เลขที่ 89/35 อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 Tel : 0-2532-5151 ต่อ 304 | Mobile : 063-5254850 | E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(3 Votes)

ติดต่อเรา

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด  (IGENCO.Co.,Ltd)

ที่อยู่ : 89/35  อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210

โทรศัพท์ : (662) 532-5151, (662) 532-5160-2

อีเมล : sales@igenco.co.th

เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0115553003741