ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

ค่านิยม

     บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมหลักของธุรกิจ (Core Value) เพื่อให้บริษัท บรรลุเป้าหมาย ด้วยความถูกต้องและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจวันนี้เราเป็นบริษัทขนาดไม่ใหญ่มาก (Small) องค์กรจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของทีมงาน มีความรวดเร็วในการตัดสินใจ และมีค่านิยมหลักคือ (SMART)

 • Synergy การสร้างพลังร่วม
 • Morality ยึดมั่นในคุณธรรม
 • Accountability ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
 • Responsibility เข้าใจในภาระหน้าที่ สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ
 • Transparency ความโปร่งใสในการทำงาน

วัฒนธรรมองค์กร

     โลกแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่มักจะมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเสมอ ไอเจนโก้ จึงเป็นบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงและเหตุผลหลักที่กำหนดความเป็นตัวตนของไอเจนโก้ อยู่บนหลักการ “รองรับการเปลี่ยนแปลง” และด้วยความที่กลุ่มผู้ก่อตั้งเป็น Technical Guys ในวงการไอทีมานาน และกล้าที่จะเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานจากการยึดติดกับความสำเร็จจากรูปแบบบริษัทไอทีใหญ่ ปรับเปลี่ยนมาเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ขนาดกลาง เปลี่ยนกระบวนการคิด จากการใช้กรอบใหญ่มากำหนดวิธีการปฎิบัติงานเป็นมาใช้ใหม่ซึ่งเน้นตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้าและเพื่อให้ตอบสนองต่อโลกไอทีสมัยใหม่ เราจึงต้องการรักษาให้บริษัทคงอยู่ใน Concept “Small & Smart” กล่าวคือ

 • Small เป็นบริษัทขนาดไม่ใหญ่มาก เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของทีมงาน รวดเร็วในการตัดสินใจ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ในทันท่วงที
 • Smart คือ ค่านิยมหลักของธุรกิจ ความสมาร์ทขององค์กร ไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่ง ความสมาร์ทของเราชาวไอเจนโก้ ประกอบด้วย
 1. Synergy การสร้างพลังร่วมและการทำงานเป็นทีมหมายถึง ความรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมและบริษัท ความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคี การประสานและผนึกกำลังโดยผ่านกระบวนการทำงานเป็นทีม เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของบริษัท
 2. Morality ยึดมั่นในคุณธรรมหมายถึง ยึดมั่นในหลักความถูกต้อง ความดีงาม ความเสียสละ และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
 3. Accountability มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่หมายถึง เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ มีความสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจปัญหาและมีแนวทางในการบริหารจัดการปัญหาอย่างมืออาชี เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งการเปิดโอกาสและการพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและประเมินผล เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 4. Responsibility เข้าใจในภาระหน้าที่ สิ่งที่ต้องรับผิดชอบหมายถึง ปฏิบัติงานด้วยความสำนึกในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จริงใจ ซื่อสัตย์และเข้าใจในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ
 5. Transparencyความโปร่งใสในการทำงาน หมายถึง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการทำงานที่ชัดเจน 
(3 Votes)

ติดต่อเรา

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด  (IGENCO.Co.,Ltd)

ที่อยู่ : 89/35  อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210

โทรศัพท์ : (662) 532-5151, (662) 532-5160-2

อีเมล : sales@igenco.co.th

เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0115553003741