ประวัติความเป็นมา

...........

 

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด หรือ IGENCO จัดตั้งเมื่อปี 15 มีนาคม 2553 โดยประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษา พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และงานเครือข่ายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน งานโดยขอบเขตการบริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา (IT Consultant) การพัฒนา (Software Development) และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ (IT infrastructure) แอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ (Business Application) มุ่งเน้นในการบริหารองค์กรภายใต้นโยบายการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ใส่ใจทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาระบบ เพื่อส่งมอบงานระบบและบริการให้ลูกค้าอย่างเหนือความประทับใจ ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นนวตกรรมใหม่เพื่อเป็นทางเลือกภายใต้แบรนด์ "IGENCO" ซึ่งเป็นระบบ Web Application ที่ได้รับการการันตีคุณภาพและความไว้วางใจจากลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง

     บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด หรือ IGENCO ก่อตั้งจากการรวมตัวของทีมงานบุคลากรทางด้าน IT ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบงาน การวิเคราะห์โครงสร้างระบบ การจัดการฐานข้อมูล รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาทั้งในภาครัฐและเอกชน นับ 100 ราย มากกว่า 20 ปี ตลอดเส้นทางการทำงานสายงาน IT ปัจจุบันบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศ เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (depa) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย (Software Park Thailand), สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทย (ATSI) ตลอดจนพันธมิตรทางการค้าอื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาระบบและการบริการให้ดียิ่งขึ้น

     นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านซอฟต์แวร์ และได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาจากสำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ประเภทนิติบุคคล 4232 ระดับ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการของ IGENCO ที่ผ่านมาตรฐานด้าน Software Project Management and Software Implementation Process ด้วย Management Systems as per ISO/IEC29110:2100 และการให้บริการด้าน IT ซึ่งเป็นบริษัทฯ สัญชาติไทยอย่างแท้จริง 

"จากการเอาใจใส่ต่อการพัฒนาระบบและบริการของเรา ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งองค์กรขนาดใหญ่ในภาครัฐและเอกชน ให้เป็นผู้พัฒนาและติดตั้งระบบงานสารสนเทศภายในองค์กร โดยระบบสามารถตอบสนองความต้องการและลดระยะเวลาในการปฎิบัติงานของผู้ใช้งาน ตลอดจนบูรณาการข้อมูลขององค์กร สามารถนำไปวางแผนทางการบริหารเพื่อพัฒนาองค์กรและศักยภาพของพนักงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป"

 

(4 Votes)

ติดต่อเรา

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด  (IGENCO.Co.,Ltd)

ที่อยู่ : 89/35  อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210

โทรศัพท์ : (662) 532-5151, (662) 532-5160-2

อีเมล : sales@igenco.co.th

เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0115553003741